Menu

Nasz zespół

Karina Kocur- dyrektor

Oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju. Od wielu lat prowadzi terapię dzieci z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju. Diagnosta kliniczny ADOS-2. Certyfikowany diagnosta STAT. Terapeuta metody A.Tomatisa. Ukończyła liczne kursy i szkolenia takie jak: „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej”, „Terapia Behawioralna dzieci z autyzmem”, „Komunikacja dzieci niemówiących –AAC”, „Program Językowy MAKATON – system gestów i symboli graficznych”, „Terapia ręki”, „Zastosowanie testów PEP-R oraz AAPEP w diagnozie i terapii osób z autyzmem” i inne.

Grzegorz Zieliński- z-ca dyrektora

Lekarz medycyny, absolwent studiów podyplomowych z marketingu i zarządzania, wieloletni trener biznesowy, konsultant i coach, mediator sądowy. Wykładał etykę biznesową oraz zarządzanie zespołem na studiach MBA, ukończył studia z zakresu zarządzania w oświacie, posiada kwalifikacje pedagogiczne.

Marta Guzia- psycholog

Psycholog kliniczny, pedagog, absolwentka Uniwersytety Śląskiego. Terapeuta metody A. Tomatisa. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w: Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „Hospicjum”, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Specjalistycznym Punkcie Wczesnej Rewalidacji oraz w Fundacji Pomocy Niewidomym. Pracuje z dziećmi z autyzmem, MPD oraz niepełnosprawnymi sprzężonymi. Uczestniczyła w szkoleniach i kursach, takich jak: „Alternatywne i wspomagające sposoby komunikowania się dzieci niemówiących” (AAC ),  „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”, „Zastosowanie testów PEP-R oraz AAPEP w diagnozie i terapii osób z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju” , warsztaty języka migowego. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych celem pogłębiania swoich umiejętności i kwalifikacji. Ponadto bierze udział w projekcie badawczym „Adaptacja i walidacja Profilu Psychoedukacyjnego PEP-3-PL” , mającym na celu polską standaryzację kolejnej edycji testu PEP (PEP-3; dawniej PEP-R).Pozwala on przeprowadzić diagnozę funkcjonalną oraz tworzyć indywidualne programy terapeutyczne dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Hanna Mąka- neurologopeda

Neurologopeda, surdologopeda, oligofrenopedagog, filolog, terapeuta metody A. Tomatisa. Pracuje z dziećmi ze zróżnicowanymi nieprawidłowościami i zaburzeniami w zakresie mowy i komunikacji. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, m.in.: szkolenie Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON, „Alternatywne i wspomagające sposoby komunikowania się dzieci niemówiących”, „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej”, „Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych”, „Manipulacje ustno-twarzowe”, „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii”, „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania”, „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji”, „Stosowana Analiza Zachowania”, „Terapia ręki”, „Podstawy oceny i terapii dziecka w fizjoterapii pediatrycznej”, Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej”, „ Kinezjotaping w logopedii”.

Iwona Mika-Obrzut- nuerologopeda

Neurologopeda, logopeda, filolog. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. K.E.N. w Krakowie oraz Krakowskiej Akademii im. A Frycza-Modrzewskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m. in. w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Żorach oraz Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie. Jest konsultantem dziecięcej opieki ambulatoryjnej
w Siemianowicach Śląskich. Zajmuje się diagnozą, stymulacją i terapią neurologopedyczną oraz karmieniem terapeutycznym małego dziecka z zaburzeniami neurorozwojowymi od wieku wczesnoniemowlęcego, dziećmi w wieku przedszkolnym z opóźnieniami rozwoju, deficytami i sprzężeniami zaburzeń (niedojrzałość na tle wcześniactwa, uszkodzenia centralnego układu nerwowego, zespoły i wady genetyczne). Wiedzę
i kwalifikacje uzyskała uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach m. in.: „Podstawy oceny i terapii dziecka w fizjoterapii pediatrycznej”, „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych wiązanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii” wg. Koncepcji NDT – Bobath (moduł I, II, III), „Karmienie Terapeutyczne HUMAN TOUCH” (I stopień), „Neuro-sensomotoryczna Integracja Odruchów Twarzy wg. dr S. Masgutowej”, „Kineziotaping w Logopedii” , „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących” (I stoień), „Program Językowy MAKATON” (I stopień), „Przygotowanie do nauki czytania- ćwiczenia funkcji poznawczych” oraz  „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania” wg. prof. Jagody Cieszyńskiej” „Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej” (I stopień) „Terapia ręki”, „Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD”.

 

Małgorzata Raś- fizjoterapeuta

Fizjoterapeuta, pedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej. Zajmuje się prowadzeniem terapii dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, m.in: „FDM – model zniekształcenia powięzi”, kurs rozwijający SI wg Ayres: “Diagnoza procesów integracji sensorycznej dzieci w wieku 1-3 lat”, „Integracja Bilateralna” (program szkolny), „Trójmodułowy kurs terapii behawioralnej w teorii i praktyce”, „Terapia Ręki”, „Alternatywne i wspomagające sposoby komunikowania się dzieci niemówiących” (I stopień), „Program Językowy MAKATON – system gestów i symboli graficznych”.

 

Alicja Salwach- fizjoterapeuta, nauczyciel

Fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, nauczyciel zintegrowanego nauczania wczesnoszkolnego. Doktorantka na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na AWF w Krakowie. Od 2011 roku prowadzi terapię dzieci z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyła szkolenia w zakresie diagnozy spektrum zaburzeń autystycznych ADOS-2, STAT. Certyfikowany terapeuta SIAT (Terapia Integracji Sensorycznej wg Ayres), terapeuta SI I i II stopnia, terapeuta NDT – Bobath. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu terapii dzieci z deficytami funkcjonalnymi, takie jak: „Terapia Behawioralna dzieci z autyzmem”, „Alternatywne i wspomagające metody komunikacji dzieci niemówiących” (AAC I i II stopień), „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”, „Integracja Bilateralna” (program szkolny), „Terapia ręki”, „KinesiologyTaping”.

 

Katarzyna Ściebura- Biesiada – nauczyciel, logopeda

Logopeda, oligofrenopedagog. Ukończyła studia na Uniwersytecie Opolskim i Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem i zaburzeniami rozwojowymi. Ukończyła kursy i szkolenia z zakresu: „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących” (I i II stopień), „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych”, „Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno twarzowych”, „Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów Metody Werbo-Tonalnej”, „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej”, „Terapia ręki” (I i II stopień), „Trójmodułowy kurs terapii behawioralnej w teorii i praktyce”, „Zastosowanie narzędzia KORP (do oceny rozwoju psychoruchowego)”, „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”.

Dominika Szyja- nauczyciel/ fizjoterapeuta

Fizjoterapeuta, oligofrenopedagog. Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Swoją pracę zawodową wiąże z terapią dzieci ze schorzeniami ze spektrum autyzmu i zaburzeniami rozwojowymi. Wiedzę i kwalifikacje poszerza uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach, takich jak: „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej”, „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”, „KinesiologyTaping”, „Założenia koncepcji Halliwick”, „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących” (AAC I, II stopień), „Trójmodułowy kurs terapii behawioralnej w teorii i praktyce” i inne.